Referat Årsmøtet 15.03.24

Her er referatet fra Årsmøtet for 2023, som ble holdt på kastellet den 15.03.24

 

Referat ÅRSMØTE MMF 15. mars 2024 KL. 1900 på Kastellet Restaurant.

 

Fremmøtte fra styret: Jan Otto Rostrup, Stian Tronstad, Lasse Fjell, Harald Halvorsen, Dennis Pedersen, Ronny Torsøe, Jan Arvid Nielsen, Heidi Lie, Kai Pedersen. Knut Helle stilte for valgkomiteen.

 

Styret, varaer og valgkomiteen hadde er formøte fra kl. 18:00 der vi stort sett gikk igjennom de samme sakene vi snakket om på forrige styremøte: Båtplasser på Nedre Malmø, videreføring av vaktmestertjenesten, utvikling av prosjektet på Sandøy, dugnadsbehov på slipp og brygger samt problemene som oppstår ved gjennomføring av aktiviteter når medlemmene viser lite interesse for å bidra. Dette siste gjenspeiler seg i at valgkomiteens arbeid med å skaffe nye styrekandidater har vært veldig vanskelig.

 

 1. Etter hvert, når klokka ble 19:00, hadde det kommet 12 medlemmer. Dette medførte at vi var totalt 22 personer på årsmøtet. Det er veldig synd at oppslutningen om foreningen er så lav.

Formannen ønsket velkommen.

 

 1.  Valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.

     Som møteleder ble Jan Otto valgt og referent skulle være Harald. 

     Lasse Fjell og Lars Fjellgård skulle signere protokollen.                             

     

  3. Årsberetning 2023 ved/Leder

    Godkjent.

 

  4. Regnskap 2023 v/Kasserer

    Godkjent.

 

  5. Budsjett 2024 v/Kasserer

    Godkjent.

 

 

  6. Valg v/valgkomite.

    Endringene er : 

    Lasse Fjell slutter som kasser og Heidi Lie overtar.

    Dennis Pedersen slutter som styremedlem og Kai Pedersen overtar.

    Lasse Fjell og Dennis Pedersen går inn som vara styremedlemmer.

    John Tore Warren erstatter Martin Wilhelmsen i valgkomiteen.

    Godkjent ved akklamasjon.

 

  7. Forslag til dato for arrangementer 2024

 • Dugnad Slippen torsdag 4/4-24 kl. 1700

 • Dugnad Ystevoa 11/5-24 kl. 1100

 • Konvoi 25/5-24 kl. 1600 fra elva. Sted ikke fastsatt.

 • Familiedag: 22/6-24

 • Høstfest sensommer/høst:  august eller  september 

Vedtatt ved akklamasjon.

 

 

8.Info fra MMF

  

 • Sandøy. Her skjer det lite i 2024, men man regner med å komme sterkt tilbake i 2025.

 

 • Slippen, vedlikehold, dugnad. Skinneskrapene er rustet vekk og må erstattes. En 4’’ x 4’’ støtteplanke er dårlig og må byttes ut. Generell opprydding. 

        Tusen takk til Arild og Geir Egil for den jobben de gjør med slippsettingene.

 

 • Båtplassene på Nedre Malmø og Kastellbukta. Fortsatt rydding ift store og små båter. Pir 1 skal få ny, tverrgående brygge ytterst som skal gå nedover parallelt med betongbrygga. «Arealet» innenfor skal benyttes av trebåter/ mindre båter. Utsiden av den nye brygga skal gi båtplasser for større båter.

 

 • Vaktmestertjenesten med Lindesnes havn. Denne viderefører vi.

 

 • Styret har også dette året hatt god dialog og samarbeid med viktige samarbeidspartnere som Havnevesenet, parkvesenet og politikere.

 

 • Vi har er i samarbeid med seilforeningen for å prøve og få Lindesnes havn med på å tilrettelegge for vinteropplag på land for større båter. Dette fortsetter i 2024. Ref. innkomne saker.

 

9. Innkomne saker til Årsmøtet.

 

 • Vinteropplagsplass og transport for større fartøy på land. Dette er svært vanskelig og kostbart og MMF har tidligere kontaktet kommune og havnestyre uten å få særlig respons.

 • Opplagsplass for båttraller er ønsket fra et medlem.

 

 

10. Eventuelt.

Vi fortsetter med salg av ved til peisene i Ydstevoa og på Kammershammeren.  150 sekker ved er kjøpt inn og utsalgsprisen 

er kr. 100.- som tidligere. 

 

Lys ifm bua i Ydstevoa. Jan Arvid Nielsen skal organisere dette, kr. 10.000.- er bevilget til formålet.

 

Det er bevilget kr. 5.000.- til å prøve ut informasjonsspredning ved hjelp av tekstmeldinger.

 

Det er bevilget kr. 6.000.- til ny telefon til Dockmasteren. Dette inkluderer blomst og påskjønnelse for den flotte innsatsen han gjør.

 

Formannen påpekte at medlemmenes vilje til innsats for foreningen er for dårlig. Oppslutning om arrangementene er også sviktende. Dersom ingen er villige til å «yte for å nyte» kan resultatet bli at aktivitetsnivået blir redusert. Noe som igjen ender opp med at medlemmene blir skadelidende.

 

Når årsmøtet var ferdig kunne de frammøtte kose seg med middag på MMF    sin regning. På menyen var det fredagsbiff, dessert og kaffe. Drikke måtte hver og en dekke selv. De frammøtte var veldig fornøyde med både møtet og serveringen.

 

 

     Godkjenning av protokoll:

 

 

 

Lasse Fjell Lars Fjellgård

 

 

 

 
 

ÅRSBERETNING MMF 2023


 

For 2023 har følgende personer hatt styre/komitefunksjoner for MMF:

 

Styret

Leder: Jan Otto Rostrup

Nestleder: Stian Tronstad

Kasserer: Lasse Erland Fjell

Sekretær: Harald Halvorsen

Styremedlem: Jan Arvid Nilsen

Styremedlem: Dennis Pedersen

Styremedlem: Ronny Torsøe

Vara styremedl: Heidi Lie

Vara styremedl: Kai Pedersen

 

Komiteer:

Valgkomite: Knut Magne Helle, Martin Pedersen og Kåre Ivar Nilsen.

Dockmaster: Arild Wilhelmsen

Arbeidskomite: har ikke vært i virke i 2023, ny arbeidskomite kommer ved behov

Webansvarlig: Stian Tronstad.

Konvoileder: Harald Halvorsen

Revisor. Rebecca Sjølingstad

Familiedag: Harald Halvorsen

Festkomite konvoi: Jan Otto Rostrup, Harald Halvorsen, Bjørg Halvorsen og Bente Rostrup

 

Årsmøte for 2023 ble avholdt 17 februar 2022 på kastellet

 

Styret har i løpet av 2023 jobbet med store og små saker i et langsiktig og kortsiktig perspektiv og nevner et utvalg i årsberetningen. 

Medlemsmassen har hatt en svak nedgang i 2023 og ligger nå på ca +/-270 betalende medlemmer.  Etter innføringen av Styreweb / gnist har antall registrerte medlemmer er gått ned men antall betalende medlemmer har gått opp fra ca 220 medlemmer til ca 270.

 

 • Det har i løpet av 2023 blitt avholdt 5 styremøter i tillegg til 

Årsmøte 2023. For å holde kostnadene nede har styremøtene blitt holdt hjemme hos styremedlemmene på omgang.

 

 • Familiedagen ble avholdt 17 juni i Ystevågen, ca 60 deltagende i fint sommervær.

 • Årets Konvoi ble gjennomført 3 juni til Trysnes marina, med 27 deltakere.

 

 • Også dette året har dugnadsinnsatsen fra medlemmene i MMF gjort seg gjeldene og gitt resultater både når det gjelder ved, Slippen, Ystevågen, Sandøy m.m

 

 • Vaktmestertjenesten som MMF har påtatt seg i småbåthavnene har fungert etter intensjonen og fortsetter i 2024, det gir oss 12000  i inntekt fra Lindesnes havn.

 

 • Styret har også dette året hatt god dialog og samarbeid med viktige samarbeidspartnere som Havnevesenet, parkvesenet og politikere.

 

 • Vi har inngått et samarbeid med seilforeningen for å prøve å få Lindesnes havn med på å tilrettelegge for vinteropplag på land for større båter. Dette fortsetter i 2024

 

Vi takker alle som i en eller annen form/funksjon bidrar og gjør en innsats i MMF til fellesskapets beste – Tusen takk.


 

Jan Otto Rostrup

leder MMF