REFERAT/ ÅRSMØTE MMF 26. mai 2020 kl 1800 STED: MARNA

Referat Årsmøte/ Årsberetning/Regnskapsberetning/
Valgkomiteens innstilling.

Er nå tilgjengelig på hjemmesiden:
Klikk på overskriften for å lese denne.

REFERAT

ÅRSMØTE MMF 26. mai 2020 kl 1800

STED: MARNA

Til stede: 16 stk.

 • Åpning ved leder Lennart Danielsen.

Innkalling og agenda godkjent.

 • Valg av ordstyrer, referent og signering av protokoll.

Leder Lennart Danielsen ble valgt til ordstyrer, sekretær Arne Gabrielsen ble valgt til referent og Geir og Geir ble valgt til å signere protokollen.

 • Årsberetning 2019 ved leder (se vedlegg 1)

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 • Regnskap/budsjett ved kasserer (vedlegg 2)

Regnskap 2019 og budsjett 2020 ble enstemmig godkjent. Resultatet for 2019 viser et overskudd på kr 33 980. Bankinnskuddet per 31.12.19 er kr 227 905. Det er budsjettert med et resultat på kr 10 800 for 2020. Regnskapsberetning ligger som vedlegg til årsmøtereferatet.

 

 • Valg v/valgkomiteen (vedlegg 3)

Se vedlegg når det gjelder valgkomiteens innstilling til MMF’s styre 2020-2021

 • Planlagte arrangementer 2020 (som korona inntil videre har satt en stopper for).

Dugnad Ystevågen/strandrydding

2. eller 9. mai

Konvoitur

6.-7. juni

Familiedag Ystevågen

13. juni

Høstsamling/konvoitur

29. august

           

Per dags dato er det ikke mulig å gjennomføre noen av de planlagte arrangementene pga FHI’s smittevernsregler. Reglene endrer seg stadig og MMF har håp om en høstsamling.

 

 • Info fra MMF

MMF gav en kort orientering og statusrapport angående Kammershammeren, Slippen/grønn marina og kommende jubileumsfest 2021.

 • Eventuelt
 • Årsmøte henstiller til styret om at Sandøya prioriteres i dialog med kommunen.
 • Overvåking i småbåthavnene – MMF tar kontakt med Mandal Havn.
 • Vurdering av livslangt medlemskap fra fylte 70 til kr 1000.
 • Veddugnad gjennomføres på høsten 2020.06.04

Mandal 2020.06.04

Arne Gabrielsen

Sekretær/referent

::::::::::::::::::::::::

Vedlegg 1 

Å R S B E R E T N I N G  2 0 1 9

For 2019 har følgende personer hatt styre/komitefunksjoner for MMF:

Styret

Leder: Lennart Danielsen

Nestleder: Stian Tronstad

Kasserer: Odd Arne Paulsrud

Sekretær: Arne Gabrielsen

Styremedlem: Anders Håland

Styremedlem: Alf Løkken

Styremedlem: Ronny Torsøe

Vara styremedl: Sylvi Manneråk

Vara styremedl: Lasse E. Fjell

 

Komiteer:

Valgkomite: Jan Otto Rostrup, Harald Halvorsen og Roy Manneråk.

Dockmaster: Arild Wilhelmsen og Tom Erik Wilhelmsen.

Arbeidskomite: Even Lohne (leder), Jostein Olsen, Rolf Finnstad og Oddleif Jordtveidt.

Webansvarlig: Odd Arne Paulsrud.

Konvoileder: Jan Otto Rostrup.

Revisor. Marianne Lohne.

Familiedag: Arne Gabrielsen, Bente Rostrup, Jan Otto Rostrup, Roy Manneråk og Sylvi Manneråk.

Festkomite konvoi: Styret pluss Bente Rostrup og Geir Tørresen

 

Årsmøte for 2018 ble avholdt 4. april 2019 på Marnar/Bredden.

Medlemsmassen har hatt en svak nedgang i 2019 og ligger nå på ca 250 +/- betalende medlemmer.

Det har i løpet av 2019 blitt avholdt 5 styremøter i tillegg til årsmøte.

Styret har i løpet av 2019 jobbet med store og små saker i et langsiktig og kortsiktig perspektiv og nevner i stikkordsform et utvalg i årsberetningen.

 • MMF har god dialog med berørte/involverte aktører når det gjelder Grønn Marina som tvinger seg fram. Prosjekttanken er et anlegg ved slippen som samler opp avfall/bunnstoff ved spyling/vask av båter på slippen. Planen er at dette skal bli et pilotprosjekt/utstillingsanlegg som finansieres av andre enn MMF.
 • Staker i skjærgården.
 • Parkering ved Slippen.
 • Også dette året har dugnadsinnsatsen fra medlemmene i MMF gjort seg gjeldene og gitt resultater både når det gjelder ved, Slippen, Ystevågen, Kammershammeren m.m
 • Vaktmestertjenesten som MMF har påtatt seg i småbåthavnene har fungert etter intensjonen.
 • Styret har også dette året hatt god dialog og samarbeid med viktige samarbeidspartnere som Havnevesenet, parkvesenet og politikere.

Av arrangementer i 2019 nevner vi blant annet:

 • Konvoituren 1.-2. juni gikk også dette året til Åros. 11 båter og 26 MMF’ere deltok, men det er plass til flere og vi håper på større tilslutning ved neste konvoi.
 • Familiedagen ble på kort varsel flyttet fra lørdag 15. juni til søndag 16. juni grunnet vær/vindforhold. Når dagen opprant kom folk til vanns og til lands, og opptellingen viste 82 frammøtte fordelt nokså jamt på barn/voksne.

Vi takker alle som i en eller annen form/funksjon bidrar og gjør en innsats i MMF til fellesskapets beste - T A K K.

Lennart Danielsen

leder MMF

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vedlegg 2:

REGNSKAPSBERETNING 2019

 

Medlemmer

Antallet betalende medlemmer har gått ned i 2019.

Fra 276 betalende i 2018 til 249 betalende i 2019.

Dvs. en nedgang på 27 medlemmer.

Antall nye medlemmer i 2019 er 11 stk.

 

  Betalende medlemmer fordelte seg som følger:

Familiemedlemmer: 152                              

Pensjonister: 97

 

Kammershammeren.

Mandal Kommune v/Skjærgårdstjenesten overført i 2019 kr. 25000 for dekning av foreningens utgifter i forbindelse med dugnaden.

Posten Kammershammeren viser derfor et overskudd på kr. 17950.

Av dette overskuddet har foreningen brukt kr. 10000 til innkjøp av ei arbeidsbrakke på hjul etter ønske fra arbeidskomiteen.

Denne er tenkt brukt som oppholds/verktøy brakke i framtidige prosjekter som vi velger å bli med på.

Når prosjektet Kammershammeren er ferdig vil arbeidsbrakka settes på lager hos parkvesenet. Nødvendig vedlikehold av bua vil bli gjort av foreningen på dugnad.

Arbeidsbrakka er synliggjort som utgift under den nye posten «Verktøy/Utstyr etc.

           

Slippen

Slippen har i 2019 hatt utgifter på kr. 13698.

Under denne posten ligger utgiftene til dokkmaster og dugnad.

I tillegg hadde vi en reparasjon på vinsj-styringen til den lille slippen.

 

Totale inntekter for 2019 ble kr. 26750.

Dette gir ett overskudd på kr. 13052 før utgiftene til telefon, strøm og vann trekkes fra.

Disse kostnadene beløp seg til kr. 4616.

 

Dette gir et totalt overskudd for slippen på kr. 8436.

Årsmøte – styremøter.

Utgiften for årsmøte/styremøter skyldes i hovedsak årsmøte på Marna 2018.

Kontorrekvisita - porto.

Det er brukt kr. 11436 i kontorrekvisita og porto.

I denne posten ligger kjøp av ny «kasserer» PC m/programvare da den gamle dessverre sluttet å virke.

Antall medlemmer som nå får faktura tilsendt på mail er 144 stk. (i 2018; 117 stk.) Porto kostnadene for utsendelse av medlems faktura var i 2019 på kr. 2752. 

Oppfordrer medlemmer som fortsatt ikke har gitt samtykke til å få faktura på mail om å gjøre dette.

Send mail til: post@mmbf.no. merk mailen med: «Medlems kontingent på mail»

Sponsorer.

Våre sponsorer i 2019 har vært: Mandal Slangeservice, Marna Cafe, Maritronic.

MMF retter en stor takk til våre sponsorer samtidig som vi oppfordrer alle medlemmene til å bruke dem.

Disse har signalisert at de vil være med også i 2020.

 

Vaktmester tjenesten.

Havnetjeneste godtgjørelse for vaktmester ordningen på kr. 10000 er godskrevet regnskapet.

Ordningen vil fortsette også i 2020.

 

Ved/effekter.

Salg av ved og effekter ga oss i 2019 inntekter på kr. 4755.

 

VIPPS: Mandal Motorbåtforening  Vippsnr: 512754

Transaksjonskostnader for bedrift vipps er 1.75%

Vipps brukes til vimpler/caps og ved.

 

100 års jubileum 2021

I forbindelse med planlagt jubileum foreslår vi at det også for 2020 setter av kr.10000 til dette jubileet.

 

Sum innskudd 31.12.19 kr. 227905,48 

Regnskapet er revidert og funnet i orden.

Mandal

Kasserer

Odd Arne Paulsrud

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vedlegg 3

VALKOMITEENS INNSTILLING TIL MMF`S STYRET 2020-2021

Navn

Tittel

Periode

2020

2021

Telefon

Lennart Danielsen

Leder

1

Gjenvalgt

Valg

95074654

Stian Tronstad

Nestleder

2

X

Valg

92853324

Sylvi Mannråk

Sekretær

2

Valg

X

91170403

Odd Paulsrud

Kasserer

2

X

Valg

91637774

Ronny Torsø

Styremedlem

2

Valg

X

91340152

Dennis Pedersen

Styremedlem

2

Valg

X

48083408

Anders Håland

Styremedlem

2

X

Valg

94848019

Roy Manneråk

Styremedl.vara

2

Valg

X

99445402

Lasse E.Fjell

Styremedl.vara

2

X

Valg

97569160

 

 

 

 

 

 

Marianne Lohne

Revisor

 

 

 

 

Kandidatene til styrevervene er forespurt og sagt seg villig til å ta de respektive vervene

Valgkomiteen består i år av Følgende:

 Jan Otto Rostrup 90153053

Harald Halvorsen 40214465

 Roy Manneråk 99445402 Går ut pga valg.

 Det er styrets oppgave å innstille medlemmer til valgkomiteen, som velges av årsmøte. Valgkomiteens øvrige medlemmer stiller seg til rådighet for ett år til hvis det er ønskelig. 

 

Marianne Lohne er forespurt og sagt ja til oppgaven som revisor for kommende periode. 

 

Følgende komiteer som er avklart og besatt for 2020 er: 

 

Familiedagen    13 juni:

Oppnevnes av Styre   Leder Familiedagen

Jan Otto Rostrup        Familiedagen             90153053    

 Bente Rostrup           Familiedagen              99472689 

 Ronny Torsø              Familiedagen              91340152 

 Roy Manneråk          Familiedagen             99445402

 Sylvi Manneråk          Familiedagen              91170403 

 

Konvoitur 6 juni

Oppnevnes av styre    Leder Fest konvoitur  

Lasse E Fjell                Fest konvoitur            97569160

Hilde Sjølingstad        Fest konvoitur            90519522                  

                         

Arbeidskomitè, dokkmastere og konvoileder m/ vara fortsetter fra år til år