Årsberetning for 2009

 

ÅRSBERETNING FOR 2009 
 
Styret og de forskjellige komiteene i MMF har i 2009 bestått av følgende:
 
Leder Lars Fjellgård, Nestleder Lennart Danielsen, Kasserer Alf Løkken, Sekretær Bjørg Halvorsen, Styremedlemmer Odd Arne Paulsrud, Harald Halvorsen og Even Lohne, Johnny Haugland
 
Varastyremedlemmer: Karl Johan Pedersen og Anne Gunn Wiesener.
 
Arbeidskomite: Birger Larsen (leder), Willy Toft, Jan Gunnar Ådnebergli, Einar Sånum, Geir Tørresen
 
Nodevigskomite: Camilla Håland, Marianne Lohne, Johnny Haugland.
 
Skalldyrkomite: Lennart Danielsen, Alf Løkken.
 
Valgkomite: Jan Kåre Skeie (leder) og Birger Larsen.
 
Beredskapskoordinator: Jarl Steinar Lohne (leder) og Einar Danielsen.
 
Dock-master/assistenter: Ragnar Thorsen/Rolf og Arild Wilhelmsen
 
Revisor: Carl Ove Jensen.
 
Konvoileder: Harald Halvorsen
 
Ansvarlig for ny web-side: Odd Arne Paulsrud 
 
Antall medlemmer ligger på ca 300 +/-
 
undefined
 
Medlemsavgiften betales ikke i tide. I betalingssystemet for kontigenten er det vanskelig å følge med hvem som har betalt eller ikke. Dette må i så fall gjøres manuelt – og er tidkrevende.
 
Nye medlemmer kommer til underveis – og dette er gledelig. Forhåpentligvis vil disse være med på å sette sitt preg på aktivitetene i regi av MMF – og ta aktivt del i de oppgavene som må utføres. 
 
Fjorårets årsmøte ble avholdt 16. mars.
 
I tillegg til årsmøtet, er det avholdt totalt 5 styremøter.
 
Leder har hatt jevnlig og god kontakt med styret og forskjellige komiteledere i hele denne perioden. 
 
Når det gjelder utbyggingen av Nedre Malmø og tilhørende kulturhus og bro, er foreningen, gjennom formannen, holdt underrettet om fremgangen i prosjektet. MMF vil fortsatt følge med i utbyggingsprosessen og ha fokus på at planlagte båtplasser etableres. Styret vil fremme foreningens interesser i forhold til flere og sikrere båtplasser. 
 
Foreningens interesser blir presisert i uformelle samtaler med Mandal Havn (havnefogd). I Leirvika er det foreløpig ingen planer om oppgradering. Økningen av kapasiteten på Løkka er blitt godt mottatt. Tilbakemeldinger er gitt til havnefogd på dette.
 
Som det oppmerksomme medlem har lagt merke til, ligger alle flytebryggene ute. Mandal Havn’s fokus i vår blir nok i første omgang å kontrollere og reparere etter vinterens ødeleggelser. 
 
Styremedlem Even Lohne har god kontakt med Parkvesenet i forbindelse med planene for videre utbygging av Ydstevoa. Skissetegning er presentert styret som slutter seg til forslaget. Sannsynligvis vil foreningen måtte bidra med både dugnad og midler i dette prosjektet. 
 
Det har vært dialog mellom et par av eierne i Båthuslag 1 (nabo til brygga v/Ormeskjær) og styret angående vedlikehold av brygga.  MMF ønsker å opprettholde avtalen som går på vedlikehold – og styret har tolket dette til å gjelde vedlikehold/utbedring av fenderverk, pullere/fortøyningsbolter og grusing av gangvei fra vei til brygge. Reparasjon av brygga ansees ikke som en del av avtalen. 
 
MMF’s kalender ble i år ferdig i tide – og foruten sendt til medlemmene, har også sponsorene fått et nødvendig antall av denne. På kalenderen er MMF’s aktiviteter tatt med. Om noen har noen ønsker/forslag til ytterligere informasjon om aktiviteter som kan legges inn på kalenderen, bes de om å informere styret.
 
Det har heller ikke i år vært noen kursaktivitet i regi MMF. Aktuelle kurs tilbys av forskjellige arrangører, og dekker det behovet som måtte være. Med de nye krav om båtførerbevis som myndighetene har lagt opp til, bør hvert enkelt medlem sørge for å ha ”papirene i orden”.
 
Dersom noen skulle ha ønske om å dra i gang kurs i regi av MMF, kan det søkes styret om støtte til gjennomførelsen. 
 
MMF har i løpet av året fått laget en egen web-side. Stor takk til web-ansvarlig Odd Paulsurd som dro dette i gang, gjorde en stor jobb for å få dette til – og fortsatt hjelper til ifm ”oppstartsvansker”.Foreningens medlemmer oppfordres til å logge seg inn.
 
Referater fra styremøter, årsmøter , arrangementer etc legges inn fortløpende. Web-siden har stor kapasitet – og det er ønskelig med bilder som kan være av interesse for andre.. 
 
Igjen må vi minne om at kasserer får beskjed om adresseendring. De som i tillegg ønsker å bli varslet på e-post om det som skjer i foreningen, må melde sin mailadresse til kasserer, e-mail: alf-lokken@hotmail.com 
 
Marna Cafe

Maritronic

Våre sponsorer:

Mandal Slangeservice

© Copyright 2020 Mandal Motorbåtforening.
Satt opp av Telsys, publiseres med eRedaktør